Certum Commercial

319,000تومان
سالانه

CERTUM شرکت صادر کننده
SSl نوع DV
تعداد دامنه یک عدد
بازگشت وجه ۱۰ روز
مستندات نیاز ندارد
دارد پشتیبانی IR
مدت تحویل ۱ روز کاری

Certum Commercial Wildcard

2,969,000تومان
سالانه

CERTUM شرکت صادر کننده
SSl نوع DV
تعداد دامنه Subdomain نامحدود
بازگشت وجه ۱۰ روز
مستندات نیاز ندارد
دارد پشتیبانی IR
مدت تحویل ۱ روز کاری

Certum Trusted

5,099,600تومان
سالانه

CERTUM شرکت صادر کننده
SSl نوع OV
تعداد دامنه یک عدد
بازگشت وجه ۱۰ روز
مستندات نیاز ندارد
دارد پشتیبانی IR
مدت تحویل ۱۰ الی ۱۵ روز کاری

Certum Trusted Wildcard

10,249,000تومان
سالانه

CERTUM شرکت صادر کننده
SSl نوع OV
تعداد دامنه Subdomain نامحدود
بازگشت وجه ۱۰ روز
مستندات نیاز ندارد
دارد پشتیبانی IR
مدت تحویل ۱۰ الی ۱۵ روز کاری

Certum premium

15,340,000تومان
سالانه

CERTUM شرکت صادر کننده
SSl نوع EV
تعداد دامنه یک عدد
بازگشت وجه ۱۰ روز
مستندات نیاز ندارد
دارد پشتیبانی IR
مدت تحویل ۱۰ الی ۱۵ روز کاری