10 گیگ دانلودی

شروع از
10,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Download-H 1gb
 • فضا هارد 1gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

20 گیگ دانلودی

شروع از
17,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Download-H 20gb
 • فضا هارد 20gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

30 گیگ دانلودی

شروع از
22,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Download-H 30gb
 • فضا هارد 30gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

50 گیگ دانلودی

شروع از
24,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Download-H 50gb
 • فضا هارد 50gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

100 گیگ دانلودی

شروع از
48,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Download-H 100gb
 • فضا هارد 100gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

200 گیگ دانلودی

شروع از
96,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Download-H 200gb
 • فضا هارد 200gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان